Podmínky používání

Poslední aktualizace 22.07.2022

Tyto webové stránky (dále jen „stránky“) jsou majetkem společnosti Haleon UK Trading Limited (dále jen „Haleon“). Užíváním těchto stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami používání. Pokud s nimi nesouhlasíte, pak tyto stránky nepoužívejte. 

Společnost Haleon si vyhrazuje právo části těchto podmínek používání podle svého vlastního uvážení kdykoli změnit, upravit, přidat nebo odstranit. Vaší odpovědností je pravidelně se k těmto podmínkám používání vracet a zjistit si, jak se změnily.  K podmínkám používání se dostanete prostřednictvím hypertextového odkazu v dolní části webové stránky. Pokud budete stránky užívat i po aktualizaci podmínek používání, znamená to, že souhlasíte s tím, že budete těmito změnami vázáni.

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze obecný informační charakter. Stránky mohou obsahovat informace o zdravotních potížích a jejich léčbě. Pokud jste odborník ve zdravotnictví, informace obsažené na těchto webových stránkách nemají sloužit jako náhrada vašeho vlastního zdravotnického úsudku.  Pokud máte zdravotní potíže, měli byste se obrátit na kvalifikovaného lékaře. Informace na těchto stránkách nejsou samy o sobě určeny k tomu, aby vám poskytly konkrétní lékařskou radu nebo doporučení. 

Celosvětově rozšířené produkty

Firemní webové stránky společnosti Haleon obsahují informace o jejích produktech a službách rozšířených po celém světě, z nichž ne všechny jsou dostupné na všech místech.  Odkaz na produkt nebo službu společnosti Haleon na jejích stránkách neznamená, že takový produkt nebo služba jsou nebo budou dostupné ve vaší lokalitě.

Aktuálnost informací 

Společnost Haleon vynakládá přiměřené úsilí na aktualizaci svých stránek, ale některé informace mohou časem ztratit aktuálnost. Společnost Haleon nemůže poskytnout a neposkytuje žádné záruky ani prohlášení ohledně spolehlivosti, správnosti, vhodnosti, úplnosti nebo aktuálnosti informací obsažených na těchto webových stránkách, včetně informací sdílených prostřednictvím webináře.  Informace na těchto stránkách se poskytují tak, jak jsou.  

Používání a přístup 

Tyto stránky si můžete libovolně prohlížet, ale přistupovat na ně nebo stahovat z nich materiály můžete pouze pro své osobní, nekomerční použití. Veškerá oznámení o autorských právech a dalších vlastnických právech obsažená ve stažených materiálech musí být zachována a uložena. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti Haleon není povoleno žádné jiné použití materiálů na těchto stránkách.

Přístup na tyto stránky je povolen dočasně a společnost Haleon si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění zrušit nebo změnit službu poskytovanou na těchto stránkách.  Společnost Haleon nenese odpovědnost, pokud jsou stránky kdykoli nebo po jakoukoli dobu z jakéhokoli důvodu nedostupné.  

Ochranné známky/vlastnická práva 

Měli byste předpokládat, že všechny ochranné známky uvedené na těchto stránkách, ať už jsou či nejsou uvedeny velkým písmem nebo symbolem ochranné známky, jsou (pokud není uvedeno jinak) ochrannými známkami společnosti Haleon, jejích spřízněných osob, přidružených společností nebo jejích poskytovatelů licence či partnerů ve společném podniku. Měli byste předpokládat, že vše, co vidíte nebo čtete na těchto stránkách, je chráněno autorskými právy nebo že společnosti Haleon bylo uděleno povolení k užití, pokud ovšem není uvedeno jinak, a bez písemného souhlasu společnosti Haleon se cokoli z těchto stránek nesmí použít jinak, než jak je uvedeno v podmínkách používání nebo v textu na těchto stránkách.  Používáním těchto stránek vám není udělena ani propůjčena žádná licence ani právo k jakémukoli vlastnickému právu skupiny společností Haleon (včetně patentů, ochranných známek a autorských práv) nebo jakékoli třetí strany.  Použití nebo zneužití těchto ochranných známek, autorských práv nebo jiných materiálů, pokud není v tomto dokumentu povoleno jinak, se výslovně zakazuje a může být v rozporu s právními předpisy o autorském právu nebo o ochranných známkách, případně s jinými zákony nebo předpisy.

Společnost Haleon si nečiní žádné nároky na vlastnictví ochranných známek třetích stran, které se objevují na těchto stránkách, ani s nimi není nijak spojená. Tyto ochranné známky třetích stran se používají pouze k identifikaci produktů a služeb jejich příslušných vlastníků a z použití těchto známek nelze vyvozovat žádné sponzorství nebo podporu ze strany společnosti Haleon. 

Žádná podpora 

Odkazy na stránky třetích stran se mohou poskytovat v zájmu nebo pro pohodlí uživatelů těchto stránek. Společnost Haleon nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah stránek, na které poskytuje odkazy, a nenese žádnou odpovědnost za informace nebo názory obsažené na stránkách třetích stran nebo za porušení či opomenutí zásad ochrany osobních údajů třetích stran. 

Informace, které nám poskytnete 

S výjimkou informací, na které se vztahuje naše prohlášení o ochraně osobních údajů, je a bude s jakoukoli komunikací nebo materiály, které přenesete na stránky nebo jejich prostřednictvím, včetně údajů, otázek, komentářů, nápadů, know-how a podobně, nakládáno jako s nedůvěrnými a nechráněnými. Společnost Haleon nemá v souvislosti s těmito informacemi žádné závazky a může tyto informace volně používat, zveřejňovat, reprodukovat nebo publikovat bez jakéhokoli omezení, a to i pro komerční účely, aniž by uživatelům za toto právo platila.  

Ochrana osobních údajů

Společnost Haleon respektuje soukromí návštěvníků svých webových stránek. Vysvětlení vašich práv a povinností v souvislosti s osobními údaji poskytovanými na těchto webových stránkách najdete v části Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Haleon.

Odpovědnost 

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno zákonem, a s výjimkou záruk výslovně uvedených v těchto podmínkách používání se vylučují jakékoli podmínky, záruky, práva nebo odpovědnost, které by jinak vyplývaly z těchto podmínek používání nebo byly uloženy zákonem. 

Stránky používáte na vlastní nebezpečí a společnost Haleon v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody (zejména včetně přímých, náhodných, následných nebo nepřímých škod nebo sankčních náhrad za škody nebo ztráty nebo ztrát nebo škod vyplývajících z ušlého zisku, ztracených dat nebo přerušení provozu), které vzniknou v důsledku vašeho přístupu ke stránkám, jejich používání, nemožnosti přístupu k nim nebo nemožnosti jejich používání, případně jakýchkoli chyb či opomenutí v jejich obsahu. To zahrnuje škody na vašem počítači nebo jiném majetku, včetně škod způsobených počítačovými viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat váš počítač nebo jiný majetek v důsledku používání těchto stránek, včetně stahování souborů nebo jiného obsahu z nich.  

Žádná výzva k obchodování  

Nic na těchto stránkách nepředstavuje výzvu ani nabídku k obchodování s akciemi nebo jinými cennými papíry společnosti Haleon ani k investování do nich.  Zejména platí, že skutečné výsledky a vývoj se mohou podstatně lišit od jakýchkoli prognóz, názorů nebo očekávání vyjádřených na těchto stránkách a že na dřívější výkonnost cen cenných papírů se nedá spoléhat jako na informaci o jejich budoucí výkonnosti.

Výhledová prohlášení  

Tyto stránky mohou obsahovat výhledová prohlášení, která podléhají rizikům a nejistotám, jež mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou lišit od předpokládaných.

Rozhodné právo a jurisdikce 

Tato dohoda o podmínkách používání a vaše používání těchto stránek se řídí právním řádem Anglie bez ohledu na kolizní normy.  Tyto podmínky používání, jejich předmět a vznik (a veškeré mimosmluvní spory a nároky) se řídí právním řádem Anglie.  Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že se podřizujete osobní a výlučné jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

Nadpisy použité v těchto podmínkách používání slouží pouze pro přehlednost a nejsou pro jejich význam ani výklad určující.

© 2022 Skupina společností Haleon nebo její poskytovatel licence. Společnost Haleon (UK) Trading Limited je registrována v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 09237643.

Sídlo společnosti: Budova 5, 1. patro, The Heights, Weybridge, Surrey KT13 0NY, Velká Británie